سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
02188740860 الی 2 و 02188740973 الی 5
تلفن های تماس
عسلویه - شیرینو
محل برگزاری دوره
Image
           
 

ر دیف

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

نام استاد

 

1

سطح یک

10/2/01

30/02/01

سروری

 

سطح یک

10/2/01

30/02/01

دارابی

 

2

سطح یک

11/3/01

30/03/01

دارابی

 

3

سطح دو

11/3/01

10/4/01

سروری

 

5

اپراتوری اتاق فشار

10/4/01

27/04/01

دارابی

 

6

سطح سه

21/04/01

29/05/01

سروری

 

7

سطح یک

8/5/01

28/05/01

دارابی

 

8

سطح یک

12/6/01

31/06/01

دارابی

 

9

سطح دو

12/6/01

10/7/01

سروری

 

10

سطح یک

10/7/01

30/07/01

دارابی

 

11

سطح دو

23/07/01

22/08/01

سروری

 

12

اپراتوری اتاق فشار

10/8/01

25/08/01

دارابی

 

13

سطح سه

5/9/01

14/10/01

سروری

 

14

سطح یک

5/9/01

25/09/01

دارابی

 

15

اپراتوری اتاق فشار

5/10/01

2/10/01

دارابی

 

16

سطح دو

24/10/01

23/11/01

سروری

 

17

سطح یک

1/11/01

20/11/01

دارابی

bottom-logo.png
تخصص ما آموزش است
عسلویه_شیرینو
تلفن های تماس
تلفن
02188740860_2
02188740973_5
فکس 02188733641

نماد اعتمادالکترونیکی سایت

Search